Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 15. september 2022

 

Torsdag den 15. september 2022 kl. 18.30 - 21.00

i personalerummet

 

Deltagere: Marianne, Lars, Daniel, Vibeke, Nina, Hans Henrik, Wissam, Mette, Ditte, Alexander, Kasper og Linda samt fra elevrådet Mai Lillelund

 

Fraværende: Linda, Vibeke

Mødeleder / referent: Lars / Alexander

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Godkendt

 1. Nyt fra elevrådet (10 min - slut kl. 18.45)

Der har været et elevrådsmøde, hvor der er blevet valgt formand og næstformand. intet nyt til skolebestyrelsen fra elevrådet.   

 1. Evaluering af årets forældremøder (15 min - slut kl. 19.00)

Efter afvikling af årets første forældremøder ønskes en kort evaluering af oplevelsen. 

Hvad var godt/mindre godt ift. indhold, tidspunkt, afvikling mv.?

Er der noget vi bør gøre anderledes for at tiltrække flere forældre til møderne?

 

Der er en oplevelse af at sundhedsplejerskens oplæg på 0. årg var meget langt og det tog tiden fra den vigtige fælles del. Der ønskes mere tid tid til klassedialog.

Der er en generel oplevelse af at der mangler opbakning/deltagelse på forældremøderne på mange årgange.  

Der fremsættes et løsningsforslag til at tiltrække flere forældre til møderne, der bliver foreslået en mere håndholdt  tilgang, hvor der er mere dialog og kommunikation mellem skole og hjem. 

Forslag om et “aktuelt punkt”, hvor man tydeliggør at man drøfter aktuelle problemstillinger for klassen.

Bestyrelsen opfordrer til at ledelsen drøfter ovenstående løsningsforslag med medarbejderne. 

 1. Revidering af forretningsordenen (15 min - slut kl. 19.15) - bilag i drev

Den nye bestyrelse bedes gennemgå forretningsorden for skolebestyrelsen for at lave eventuelle tilrettelser og godkende gældende forretningsorden.

 

Der kommer input til rettelser af forretningsordenen, som samles i et dokument. Forretningsordenen revideres og godkendes på næste møde.  

 

 1. Mere tid til kerneopgaven (30 min - slut kl. 19.45) - bilag i drev

Aalborg Byråd har besluttet, at der i hele kommunen gennemføres en proces, hvor vi sammen ser på, om der kan frigives mere tid til kerneopgaven. Det betyder, at I nu har mulighed for at gøre opmærksom på kommunalt indførte krav og regler samt andre administrative opgaver, der med fordel kan fjernes eller ændres, så der kan frigøres mere tid til vores børn og unge.

I Skoleafdelingen i Børn & Unge har vi valgt at gribe opgaven både kvalitativt og kvantitativt an, så vi både kan komme i dybden med skolernes idéer og forslag og samtidig favne bredden og sikre perspektiver fra både ledere, medarbejdere og forældre. Vi beder jer derfor indsamle idéer fra jeres skole.

 

Input til samtaleskema drøftes og samles i skemaet. 

 

PAUSE i 10 min. - indtil kl. 19.55

 

 1. Ringklokke på skolen  (10 min - slut kl. 20.05)

Der har været henvendelser til bestyrelsen omkring den manglende skoleklokke. Der er en hel del henvendelser omkring de udfordringer, det giver.

Der ønskes en orientering omkring overvejelserne indtil nu - og en fælles drøftelse/brainstorm på andre mulige løsninger.

Vi er i øjeblikket ved at indhente tilbud på klokke/ringe-system til skolen. Bestyrelsen drøfter hvad behovet er og hvad et ringesystem skal indeholde. Forslag om en billigere løsning med en analog klokke, som kan dække behovet. 

Problemet med ringesystem opleves størst i indskolingen og på mellemtrinnet. 

Bestyrelsen har brug for et endeligt tilbud før de kan forholde sig til det og det opfordres til at det bliver drøftet i relevante udvalg. 

 

 1. Drøftelse af årshjul for bestyrelsens arbejde (30 min - slut kl. 20.35) - bilag i drev

Af hensyn til optimal udnyttelse af bestyrelsens mødetid og prioritering af punkter er det et godt værktøj at have en årsplan for indhold i møderne.

På mødet ønskes en drøftelse af input til årsplanen (bilag i mappen)

 

Bestyrelsen ønsker at revidere og føre tilsyn med principperne og det tilstræbes at man arbejder med 4 principper om året eller 1 princip pr. kvartal. 

Bestyrelsen ønsker at drøfte skolens visuelle udtryk.

Forslag om at føre tilsyn med UU i forbindelse med at bestyrelsen behandler beslutningen om at omlægge UU 

 1. Meddelelser (15 min - slut kl. 20.50)
 1. Formand 

Orientering om oplæg omkring stærke fællesskaber

 1. Skoleleder

Orientering omkring opslag af pædagogstilling samt ansættelse i begivenhedsbestemt lærerstilling. 

 1. Medarbejderrepræsentanter

Det kommunale budget er i gang med at blive behandlet. 

 1. Forældrevalgte medlemmer

 

 1. Evt. (5 min - slut kl. 20.55)

Link i dagsorden 

 

 1. Godkendelse af referat (5 min - slut kl. 21.00)

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet. 

 

Venligst

Lars og Linda