Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 29. september 2021

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Sted: Personalerummet - Byplanvejens Skole

 

Dato: 29/09-2021

Tidspunkt: 18.30 – 21.00

Mødeleder: Lars

Referent: Alexander

Deltagere: Anne, Christian, Janni, Marianne, Pernille, Charlotte, Lars, Helle, Ditte, Nikolai, Josefine, Alexander, Kasper og Linda

 

Fraværende: Charlotte, elevrådet

Dagsorden

Tid

Referat

 

Opfølgning

 

1.

Godkendelse af dagsorden

 

5 min

Godkendt

 

2.

Nyt fra elevrådet

5 min

Punktet udgår

 

3.

Orientering vedr. corona situationen

Kort orientering fra skolen om status og særlige opmærksomheder ifm. nye  restriktioner og genåbning

 

10 min slut kl.

18.50

Ingen nye retningslinjer.

Vi har haft et smitteudbrud på 5. årgang, hvor vi har haft flere smittede elever.

 

4.

Evaluering af første forældremøder

Kort evaluering af deltagelsen på forældremøderne i år.

 

20 min slut kl.

19.10

Der er en positiv tilbagemelding omkring de afviklede forældremøder. Fællesdelen har en passende længde (40-60 min). Der bliver samtidig fortalt om god stemning og stort fremmøde ved de enkelte forældremøder.

 

5.

Øgede frihedsgrader i folkeskolen

Det blev besluttet på sidste møde, at ledelsen skulle undersøge personalets holdninger til omlægning af understøttende undervisning. Dette mhp. at klæde bestyrelsen bedre på til at træffe beslutning om evt. ændring.

Resultat af undersøgelsen fremlægges og der tages beslutning på området.

 

45 min slut kl. 19.55

Ledelsen fremlagde en opsamling på tilbagemeldinger fra personalet.

På baggrund af gode drøftelser i bestyrelsen er det besluttet, at den understøttende undervisning bibeholdes på mellemtrin, udskoling og i G-klasserne.

I indskolingen er det besluttet, at ledelsen finder frem til, hvor mange understøttende undervisningstimer der kan omlægges til to-lærerordning i indeværende skoleår.

 

Ledelsen melder tilbage til bestyrelsen ift. omfanget af omlægning af understøttende undervisningstimer i indskolingen. I slutningen af indeværende skoleår skal en evaluering omlægningen fremlægges for bestyrelsen.

6.

Årshjul for bestyrelsens arbejde i skoleåret 21/22

Drøftelse af arbejdsform og proces ift. revidering af årshjulet for bestyrelsens arbejde

 

40 min

slut kl.

20.35

Årshjulet bliver belyst og revideres med små ændringer. 

Drøftelse omkring skolebestyrelsens arbejde, hvor man vil forsøge at have et øget fokus på principper og tilsyn.

Der er et ønske om at sætte et punkt omkring vedligeholdelse af bygninger på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

7.

Meddelelser

Formand

Skoleleder

Medarbejderrepræsentanter

Forældrevalgte medlemmer

 

10 min slut kl. 20.45

a)

 

b) Stilling (barselsvikariat) sættes i opslag i efter efterårsferien.

 

Ønske om at revidere princip omkring klassedannelse i bh. klasse (Der inviteres en bh. klasseleder med til skolebestyrelsesmødet, hvor det drøftes)

 

c) Smittetilfælde er et vilkår som vi skal påvirker medarbejderne i øjeblikket.

 

Youtube er blevet lukket ned, hvilket er en stor frustration i udskolingen.  

 

d)

 

8.

Evt.

 

10 min

slut kl. 20.55

Skolebod, der arbejdes på at 8. klasse kommer og hjælper til i boden.

 

Parkering, der er problemer med kiss and goodbye hvor vi har haft besøg af en parkeringsvagt. 

 

9.

Godkendelse af referat

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet.

 

5 min

slut kl. 21.00

 

Venlig hilsen

Lars og Linda