Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 24. august 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde

Sted: Personalerummet - Byplanvejens Skole

 

Dato: 24/08-2021

Tidspunkt: 18.30 – 21.00

Mødeleder: Lars

Referent: Alexander

Deltagere: Anne, Christian, Janni, Marianne, Pernille, Charlotte, Lars, Helle, Ditte, Nikolai, Josefine, Alexander, Kasper og Linda

 

Fraværende: Lars, Mette (Nikolai) 

Dagsorden

Tid

Referat

 

Opfølgning

 

1.

Godkendelse af dagsorden

 

5 min

Godkendt

 

2.

Nyt fra elevrådet

5 min

Ikke til stede, afventer valg i elevråd 

 

3.

Orientering vedr. corona situationen

Kort orientering fra skolen om status og særlige opmærksomheder ifm. nye  restriktioner og genåbning

 

10 min slut kl.

18.50

LVI: Fortsat klasseopdelt indendørs, boden er åben men ikke for fællesspisning, ledelsen arbejder på at finde løsninger med morgensang

KBS: De gode erfaringer fra Corona med opdeling af børn i DUS fortsætter stadig.

 

4.

Planlægning af første forældremøder

Drøftelse af bestyrelsens deltagelse i de første forældremøder i afdelingerne. Er der deltagere til alle afdelinger og hvad skal indholdet være?

 

20 min slut kl.

19.10

A-huset: Christian, Anne, Charlotte

B: Janni

C: Lars

D: Janni

E: Christian

Fælles drøftelse om indholdet: Trafiksikkerhed omkring skolen, Valg til skolebestyrelsen, Kort information omkring skolebestyrelsen

 

5.

Princip for evaluering

Det endelige og tilrettede princip har været i høring i personalegruppen. Princippet godkendes endeligt.

 

10 min slut kl. 19.20

KBS: Princip omkring evaluering er rettet til og sendt i høring blandt personalet. Ingen bemærkninger fra personalet og bestyrelsen godkender princippet. 

 

Høring omkring ny tosprogsmodel

SKU har sendt materiale vedr. ny tosprogsmodel ud i høring. Der er høringsfrist den 31.8.21.

Materialet behandles på mødet. Som nævnt i mail fra 19.8.21 opfordres til forberedelse af punktet før mødet. Video er fin forberedelse.

 

30 min

slut kl.

19.50

KBS kvalificerer høringsmaterialet til tosprogsområdet.

Det aftales at KBS og Annette udformer et høringssvar, som sendes til gennemsyn i skolebestyrelsen før fristen 31. 8. 21. Input sendes til KBS

 

7.

Øgede frihedsgrader i folkeskolen

Materiale vedr. udvidede frihedsgrader er tidligere udsendt. Der er flere punktet, som bestyrelsen skal forholde sig til. De enkelte punkter drøftes på mødet.

 

30 min slut kl. 20.20

LVI præsenterer materialet omkring øget frihedsgrader i folkeskolen. Det er bestyrelsen, som skal træffe en afgørelse om 4 områder. 1 Ikke udarbejde elevplaner 2) Kvalitetsrapport 3) Linjefagskompetence 4) Omlægning af understøttende undervisning.

1)Det besluttes at beholde elevplanerne for skoleåret 21/22.

2)Ikke aktuelt

3)Enighed om at fastholde den nuværende tilgang til linjefagskompetence, som også understøtter princippet om det samme.

4)Det besluttes at behandle omlægningen af understøttende undervisning på et kommende bestyrelsesmøde.

Det aftales at revidere og behandle princip omkring forældresamarbejde og princip omkring organisering af skoledagen.

LVI undersøger frihedsgraderne i forhold til digitalisering af undervisningen.

Materiale i forhold til understøttende undervisning til når det skal behandles.

8.

Årshjul for bestyrelsens arbejde i skoleåret 21/22

Drøftelse af arbejdsform og proces ift. revidering af årshjulet for bestyrelsens arbejde

 

15 min slut kl. 20.35

Udsættes til næste møde

 

9.

Meddelelser

Formand

Skoleleder

Medarbejderrepræsentanter

Forældrevalgte medlemmer

 

10 min slut kl. 20.45

a)

 

b) -Skolebestyrelsen er inviteret til en temaeftermiddag, tilmelding 7 sep

 

-Måltidspolitik behandles sammen med princip om organisering af skoledagen

 

-Ny servicemedhjælper

c)-Info ud omkring parkeringsforhold (15 min) 

 

d)

 

Invitation til temaeftermiddag sendes ud til bestyrelsen.

MB skriver ud til forældre i uge 35

10.

Evt.

 

10 min

slut kl. 20.55

-Linda laver doodle omkring forsinket sommerafslutning.

 

11.

Godkendelse af referat

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet.

 

5 min

slut kl. 21.00

Godkendt

 

Venlig hilsen

Lars og Linda