Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 31. maj 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Sted: Personalerummet

 

Dato: 31/05-2022

Tidspunkt: 17.00 – 21.30

Mødeleder: Lars

Referent: Alexander

Deltagere: Anne, Christian, Janni, Marianne, Charlotte, Lars, Mette, Ditte, Camilla, Alexander, Kasper og Linda

 

Fraværende:

Dagsorden

Tid

Referat

 

Opfølgning

 

1.

Godkendelse af dagsorden

 

5 min

Godkendt

 

2.

Nyt fra elevrådet

 

15 min

slut kl. 17.20

Intet nyt fra elevrådet, da der ikke har været møde i elevrådet. Elevrådet var ikke repræsenteret på dagens bestyrelsesmøde.

 

3.

Mobilfri udskoling

Eleverne i uds. ønsker en light version af “mobil fri skole”, hvor man afleverer sin mobil frivilligt i timerne.

Lærerne er blevet hørt ift. dette. Drøftelse heraf.

 

20 min slut kl.

17.40

Pba. drøftelser i bestyrelsen blev det besluttet, at skolens ordensregler rummer regelsættet for brugen af mobil i skolen. De enkelte afdelinger i skolen har ansvaret for at beskrive, hvordan afdelingen arbejder med/forholder sig til brugen af mobil.

LVI tjekker op på om §16 jf. ordensregler stadig gældende

4.

Tilladelse til udskolingselevernes udgang fra skolen i pauserne

Elevrådet har fremsat et ønske om at droppe reglen om, at eleverne ikke må gå i spar.

Lærerne er blevet hørt ift. dette. Drøftelse heraf.

20 min slut kl.

18.00

Pba. drøftelser i bestyrelsen blev det besluttet, at eleverne i udskolingen har mulighed for at forlade skolens område, når der er en underskrevet aftale med forældre. Aftalen som skal underskrives af forældre skal revideres, så den indeholder elementer fra skolens ordensregler/måltidspolitik.

Ledelsen laver udkastet til aftalen som skal underskrives af forældre.

5.

El-løbehjul

Flere og flere elever ankommer til skolen på el-løbehjul.

Dette medfører flere udfordringer ift. opbevaring, opladning og rengøring. Dertil kommer, at det ikke er lovligt for eleverne at køre på disse.

Drøftelse mhp. revidering af ordensreglerne.

 

15 min slut kl. 18.15

 

Bestyrelsen har besluttet skolens ordensregler skal revideres, så brugen af el-løbehjul og Segboard indskrives i regelsættet.

LVI laver et udkast med revideret ordensregler, som godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Udkastet til skolens nye ordensregler sendes til bestyrelsen inden næste møde og i god tid, så bestyrelsen kan komme med kommentarer på udkastet inden mødet.

Den reviderede ordensregler kan med fordel indeholde noget et forbud om brug af tobak.

 

Spisepause - 30 min til 18.45

6.

Måltidspolitik

I Aalborg kommune har vi fået en ny måltidspolitik. Elevrådet har tilkendegivet, at de vil komme med deres udspil til arbejdet.

Drøftelse af skolens omsætning af politikken.

 

45 min slut kl. 19.30

 

Udsat

 

7.

Vedligehold af bygninger

Punktet er en opfølgning på punkt fra 29.11.21 og 28.02.22.

Der blev besluttet, at TLU og personalet skulle spørges til en liste med arbejdsopgaver til dette møde.

Opfølgning herpå.

 

20 min slut kl. 19.50

 

Punktet udsættes til behandling i en ny bestyrelse efter sommerferien.

 

8.

Skoleboden

Drøftelse af skolebodens drift og status på økonomien heri.

Drøftelse af eventuelle tiltag eller ændringer.

 

30 min slut kl. 20.20

Skoleleder har gennemgået skolebodens økonomi.

 

Se bilag i bestyrelsesmappen på drev

9.

Årsberetning

Bestyrelsen skal have lavet en årsberetning for det forgangne år. Drøftelse af proces og produkt.

 

45 min slut kl. 21.05

 

Følgende elementer kan inddrages i en årsberetning:

Skolebestyrelsesvalg

Revidering af skolens ordensregler

Udarbejdelse/revidering af princip for skolestart

Ansættelsesprocesser

Udarbejdelse af princip for evaluering

Sikker skolevej

Tanker og visioner for en arbejdsdag i skolebestyrelsen ift. forbedring af skolens udearealer

Deltagelse på forældremøde

Deltagelse informationsaften for skolestartere

Formandens tale ved dimission

Behandling/godkendelse af budget samt timefordelingsplan

Coronas betydning for bestyrelsesarbejdet (onlinemøder m.m)

Ovenstående punkter drøftes med formanden for bestyrelsen. Formanden vurderer sammen med den øvrige bestyrelse, hvordan årsberetningen formidles. Næstformanden tager kontakt til formanden.

 

10.

Meddelelser

Formand

Skoleleder

Medarbejderrepræsentanter

Forældrevalgte medlemmer

 

15 min slut kl. 21.20

b)  Skoleleder og formanden for bestyrelsen koordinerer taler til dimission. Information om en ansættelse og et kommende stillingsopslag. Information om besøg fra arbejdstilsynet, som gik rigtig godt og med en grøn smiley som resultat.

c) Information om en veloverstået fagfordelingsproces.

d) Spørgsmål om, hvorfor skolen ikke har et ringe system.

 

11.

Evt.

 

5 min

slut kl. 21.25

Henvendelse fra forælder vedr. mobil/Ipad i DUS samt morgenDUS

Bestyrelsen vil gerne have at pædagoger i E-huset tager en god drøftelse om den pædagogiske hensigt med brugen af Ipads/telefoner om morgenen. Pædagoger kan med fordel tydeliggøre, hvorfor denne brug af telefoner/ipads er hensigtsmæssig i morgenDUS. Afdelingsleder for DUS sørger, at ovenstående bliver drøftet og en tilbagemelding til forældre og DUS-forældre. Kasper vender tilbage til forældre.

Fotograf-henvendelse

Skolen er fuld tilfredse med nuværende tilbud. Skolen vender tilbage med afslag.

Næste og sidste møde nogle i bestyrelsen. I den forbindelse bliver dette møde arrangeret med noget spisning. Ledelsen melder yderligere ud om dette.

 

12

Godkendelse af referat

Referatet lægges ud på drev - umiddelbart efter mødet.

 

5 min

slut kl. 21.30

Godkendt

 

Venlig hilsen

Lars og Linda